dijous, 28 de juny de 2012

LES MARES I ELS PARES AL CONSELL ESCOLAR DE L’ESCOLA MONTSENY

El consell escolar és l’òrgan de participació on els pares i mares, els representants del professorat, l’ajuntament i el personal no docent  del centre estan representats.
Les mares i els pares que estem al consell escolar hem estat escollits en les eleccions per als pares i mares dels alumnes de l’escola, i també hi ha un  representant de l’AMPA
Al consell escolar es tracten temes molt importants que afecten el funcionament i la vida del centre. Les funcions del consell escolar són, entre d’altres, aprovar el projecte educatiu del centre, la programació anual del centre i avaluar-ne el desenvolupament i els resultats, les normes d’organització i de funcionament i les modificacions corresponents, la carta de compromís, el pressupost del centre i el rendiment de comptes, procediment d’admissió d’alumnes, elecció i cessament del director o directora, intervenir en la resolució de conflictes, criteris de col·laboració amb altres centres i amb l’entorn, i d’altres.
És a dir, el consell escolar és un espai on els pares i mares, el col·lectiu del professorat, el representant de l’ajuntament  i el personal no docent treballen de forma conjunta per tal de garantir el bon funcionament del centre i aconseguir millorar la qualitat de l’educació dels nostres fills i filles.
Per norma general als consells escolar s’acorden per unanimitat els temes a tractar perquè anteriorment s’han treballat amb l’AMPA i amb alguns pares i mares, o bé perquè s’ajusten als objectius comuns. Però en d’altres ocasions no és així ja que poden confluir interessos divergents entre els diferents col·lectius, pares i mares i professorat, i cadascú d’ells amb la seva legitimitat.
El divendres 8 de juny va tenir lloc un consell escolar extraordinari on es va tractar, entre d’altres temes, l’horari per al curs 2012-2013. Va estar aquest punt el que poder hagi creat certa controvèrsia.  La direcció i el col·lectiu de mestres van comunicar al consell que el claustre havia decidit per unanimitat el canvi d’horari pel que fa a la sortida de la tarda. La seva nova proposta és de 9 a 12.30h i de 15 a 16.30h, que és l’horari que realitzen totes les escoles públiques de Mollet. Les raons del canvi són totes elles pedagògiques ja que creuen que l’alumnat rendeix més com més d’hora realitza les activitats i esperar fins a les 15’30 h per acabar a les 17 h, és allargar la jornada escolar sense cap criteri pedagògic.
Els pares i mares vam defensar la poca capacitat de participació que havíem tingut en un tema tan important com aquest. Tot i així sabem que la realitat de cada una de les famílies és diferent i que només si haguéssim fet una consulta hauríem pogut saber quin horari interessa més a cada una d’elles. Com que no ha estat possible, alguns dels representants de pares i mares vam voler mantenir l’horari com fins ara.
No s’ha pogut arribar a consens entre les dues parts, pel que s’ha d’aplicar la normativa de  la Generalitat de Catalunya que recull en el decret sobre calendari i horari per al curs 2012-2013 que els acord s’han de prendre per consens però en el cas de no arribar-hi s’aplicarà el que diu la normativa al respecte, i és que l’horari amb caràcter general a Catalunya serà de 9 a 12.30h i de 15 a 16.30h.